Regulamin i warunki korzystania z naszych usług

Regulamin i warunki korzystania z naszych usług

Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego www.meblujdom.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.MEBLUJDOM.PL

Do każdej mailowej informacji o złożonym zamówieniu w sklepie załączana jest aktualna wersja w PDF niniejszego regulaminu.

I. Postanowienia ogólne

II. Definicje
III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
V. Warunki zawierania umów sprzedaży
VI. Sposoby płatności
VII. Koszt, termin i sposoby dostawy
VIII. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
IX. Gwarancja produktu
X. Tryb postępowania reklamacyjnego
XI. Prawo odstąpienia od umowy
XII. Własność intelektualna
XIII. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców (B2B)
XIV. Postanowienia końcowe


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.meblujdom.pl prowadzony jest przez MEBLUJDOM.PL Sp. z o.o. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Ks. Stanisława Skorodeckiego 71, 39-100 Ropczyce, NIP: 818 173 01 36 , REGON: 520573236, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@meblujdom.pl, tel. +48 669 748 899.
 2. Sklep www.meblujdom.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.meblujdom.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.meblujdom.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 6. Sklep www.meblujdom.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz po uprzednim kontakcie w innych krajach Unii Europejskiej.
 7. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 8. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.meblujdom.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.meblujdom.pl użyte są w celach informacyjnych.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
  1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.meblujdom.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.meblujdom.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 7. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.meblujdom.pl
 9. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA –  MEBLUJDOM.PL Sp. z o.o, ul. Ks. Stanisława Skorodeckiego 71, 39-100 Ropczyce, NIP: 818 173 01 36, REGON: 520573236.
 10. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 11. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 12. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 14. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 15. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
  2. prowadzenie Konta w Sklepie,
  3. korzystanie z Newslettera.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
  3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia, z zastrzeżeniem wynegocjowanej przez Klienta ceny. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 4. Wszelkie prowizje od wybranych form płatności widoczne są w Formularzu Zamówienia.
 5. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
 6. Bezpłatne próbki materiałów do Produktów stanowiących meble tapicerowane przesyłane są na prośbę Klienta w celu potwierdzenia kolorystyki, dopiero po złożeniu Zamówienia.
 7. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
 8. Zamówienia można składać:
  1. poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.meblujdom.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok,
  2. telefonicznie pod numerami: 669 748 899, 601 971 011, 535 43 96 69,
  3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@meblujdom.pl,
  4. za pośrednictwem chatu internetowego.
 9. W przypadku złożenia Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), komunikatorów internetowych, telefonicznie, wymagane jest potwierdzenie Zamówienia na adres e-mail: biuro@meblujdom.pl
 10. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 9 do 17. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 17., w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego i od tego momentu liczony jest termin realizacji.
 11. Klient może zrezygnować z Zamówienia do momentu rozpoczęcia realizacji Zamówienia. Rezygnację z Zamówienia należy zgłosić tylko i wyłącznie  drogą e-mail na adres: biuro@meblujdom.pl.
 12. W przypadku realizacji Zamówień wzbudzających wątpliwości Sprzedawcy lub zawierających niekompletne dane uniemożliwiające realizację Zamówienia, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie.
 13. Zawarcie Umowy Sprzedaży.
  1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.
  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie informuje o jego otrzymaniu jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Informacja o otrzymaniu Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
   1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, w tym kosztów zakupu oraz sposobie dostawy,
   2. oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
   3. pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
   4. niniejszy Regulamin,
  3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 13 lit. b) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą, która można zostać rozwiązania gdy zajdą okoliczności uniemożliwiające wykonanie zamówienia o których w szczególności mowa w VI.8, VI.5 oraz VII.8 oraz w ogólnych warunkach odstąpienia od umowy.
 14. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT), który będzie dołączany do przesyłki lub bezpośrednio na adres mailowy po zaakceptowaniu płatności.
 15. Realizacja Zamówienia następuje w momencie zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy, otrzymania płatności kartą kredytową/płatniczą bądź podpisania przez Klienta umowy kredytowej z jednym z banków, o czym Klient jest informowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Od tego momentu również liczony jest termin realizacji zamówienia.

VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem (zamówienia te muszą być najpierw zaakceptowane przez pracownika),
  3. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności,
  4. płatność przy odbiorze,
  5. płatność ratalna poprzez banki: Credit Agricole Bank Polska S.A.
 2. W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer 60 1020 4405 0000 2102 0624 8365 MEBLUJDOM.PL Sp. z o.o. ul. Ks. Stanisława Skorodeckiego 71, 39-100 Ropczyce, NIP: 818 173 01 36, REGON: 520573236. W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........" - numer zamówienia cyfrowy lub literowany.
 3. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
 4. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
 5. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 6. W przypadku złożenia Zamówienia na Produkt nieprefabrykowany (meble nietypowe, pod wymiar) Klient zobowiązany jest przedpłaty całości wartości Zamówienia.
 7. W przypadku Zamówienia na meble produkowane pod indywidualne zamówienie (meble skrzyniowe, tapicerowane itp.)  Klient zobowiązuje się do zapłaty zaliczki w wysokości co najmniej kwoty transportu zamówionego Produktu. Dopłata następuje w chwili odbioru Produktu, przedpłatą na konto bankowe lub kartą kredytową/płatniczą - w zależności od wybranej przez Klienta formy płatności.
 8. Sklep ma prawo anulować zamówienie gdy w wyniku błędu pracownika została wpisana błędna kwota produktu i nie zgadza się ona z ogólnie przyjętą ceną produktu w Internecie. Klient ma natomiast prawo do rabatu na produkt za błąd pracownika. Wysokość rabatu ustala sklep internetowy MeblujDom.pl

VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 2. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem transportu własnego Sklepu lub firmy kurierskiej ustalonej przez sklep.
 3. Klient może osobiście odebrać Produkt pod adresem: Towarowa 4, 36-100 Kolbuszowa.
 4. Koszty dostawy nie obejmują wniesienia Produktów do mieszkania/domu i ich montażu.
 5. Wydanie i odbiór Produktu w przypadku dostawy transportem własnym lub kurierem następuje z samochodu dostawcy. Podczas odbioru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności ilościowej z Zamówieniem oraz kontroli czy Produkt nie posiada w szczególności uszkodzeń mechanicznych, uszczerbków powstałych w czasie transportu. Klient zobowiązany jest dokonać kontroli w obecności osoby dostarczającej zamówiony Produkt (kuriera lub pracownika sklepu).
 6. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany Produkt posiada braki ilościowe akcesoriów montażowych lub elementów mebli, albo też został mechanicznie uszkodzony, należy sporządzić protokół szkody zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy prawo przewozowe oraz aktami wykonawczymi.
 7. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
  1. Czas kompletowania Produktu wynosi średnio od 2 do 28 Dni Roboczych jednak wszystkie produkty posiadają na stronie swój własny deklarowany czas realizacji.
  2. Wysyłka Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym na stronie produktu. Data ta również jest zamieszczona w mailu potwierdzającym zamówienie. (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
 8. W przypadku wysyłki za granicę Polski ustalane są dodatkowe koszta za transport i zamówienie złożone w sklepie nie jest aktywne dopóki strony nie porozumieją się w sprawie kwoty transportu.
 9. Sprzedawca sam wybiera firmę która realizuje dostawę przesyłki. Sprzedawca nie dopłaca za zmiany terminów, zmiany miejsc dostarczeń oraz magazynowanie towaru u kurierów, które zarezerwowali sobie Klienci. Kosztami dodatkowymi obciążani są kupujący którzy sobie takie dodatkowe świadczenia u kuriera zamówili.
 10. W przypadku złożenia zamówienia za pobraniem gdzie formą płatności jest płatność kurierowi firmy dostarczającej zakupiony towar/towary Klient pozostaje przed wysyłką poinformowany telefonicznie o nadchodzącej przesyłce. Klient ma prawo rozwiązać umowę kupna/sprzedaży jeszcze w tym momencie gdyby otrzymał towar szybciej od innego sprzedawcy lub po prostu zapomniał o zakupie. Jest to zabezpieczenie sklepu przed praktyką zamawiania w kilku sklepach na raz. W przypadku nieodebrania przesyłki pobraniowej obowiązuje punkt następny (tj. 11 VII).
 11. Sklep ma prawo nałożyć na kupującego który nie odebrał przesyłki kosztów które poniósł z tytułu wysłania towaru, którego Klient nie zadeklarował się wcześniej anulować. Kupujący zostanie powiadomiony przed sądowym wezwaniem do zapłaty o kosztach, które poniósł sprzedawca i które opłacone będą przez stronę zawierającą umowę kupna, a która nie wywiązała się z pełni umowy.
 12. W przypadku zamówień z usługą wniesienia każdorazowe zamówienie musi zostać zaakceptowane do realizacji przez pracownika sklepu. Pracownik będzie kontaktował się telefonicznie w celu umówienia szczegółów dostawy lub ewentualnych zmian w zamówieniu. Do momentu potwierdzenia zamówienia nawet opłacone zamówienia mogą zostać anulowane i zostaną zwrócone pieniądze, jeśli sklep jak i kupujący nie dojdą do porozumienia.
 13. W przypadku zamówień z wniesieniem i wybraną opcją zapłaty za pobraniem obowiązują te same zasady co w VI.7 pkt regulaminu.

VIII. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
  2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@meblujdom.pl
  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

IX. GWARANCJA PRODUKTU

 1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Okres gwarancji dla Produktów jest uzależniony od podmiotów udzielających gwarancji i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.
 3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest karta gwarancyjna lub dowód zakupu: paragon lub faktura VAT.
 4. W razie utraty karty gwarancyjnej Klientowi przysługuje prawo do zastępczej karty gwarancyjnej. Zastępcza karta gwarancyjna będzie dostępna na stronie Sklepu w zakładce "Gwarancja i serwis".

X. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. 1. Reklamacje z tytułu rękojmi:
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
  2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@meblujdom.pl lub pisemnie na adres: ul. Towarowa 4, 36-100 Kolbuszowa z dopiskiem Salon Meblowy MeblujDom.pl.
  3. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
  4. Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Towarowa 4, 36-100 Kolbuszowa.
  5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
  6. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
  7. Różnice mebli tapicerowanych w obiciu ze skór naturalnych, wynikających z ich właściwości np. blizny, nakłucia owadów, rozciągnięcie lica, zrogowacenia, a także pewne różnice w grubości, miękkości, które znawca może określić jako ślady naturalnej szlachetności skóry nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@meblujdom.pl
  2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

XI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego towaru bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, wysłane na adres mailowy: biuro@meblujdom.pl lub listem na adres: Salon meblowy "Meblujdom.pl", ul. Towarowa 4, 36-100 Kolbuszowa, przed nadaniem zwrotu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 4. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 7. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Produkty nieprefabrykowane to takie w których Konsument np: wybiera tkaninę z próbnika tkanin, zmienia wymiary pod swoje uznanie, wybiera okleinę oraz ogólnie gdy produkcja towaru rozpoczyna się dopiero po ustaleniu potrzeb Klienta i towar nie znajduje się na stanach magazynowych producenta. 
 9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
 10. Klient korzystający z prawa zwrotu towaru Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Nr poz. 827 ze późn. zm.) ma obowiązek dołożyć wszelkich starań aby wyeliminować możliwość uszkodzenia zwracanego towaru podczas transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, sprzedawca ma prawo do kompensaty poniesionych strat z tytułu pomniejszenia wartości zwracanego towaru.
 11. Od 1 stycznia 2021 roku Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od umowy kupna produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, stosując się do takich samych procedur zwrotu (oświadczenie o zwrocie) w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu.  

Kliknij tutaj aby pobrać formularz zwrotu produktu

XII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.meblujdom.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością MEBLUJDOM.PL Sp. z o.o., adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Ks. Stanisława Skorodeckiego 71, 39-100 Ropczyce, NIP: 818 173 01 36, REGON: 520573236. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.meblujdom.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.meblujdom.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

XIII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

 1. W niniejszym rozdziale zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
  2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Aktualizacje:

2023-04-18: Zmiana adresu biura firmy z Rzeszowskiej 7 na Towarową 4.

regulamin zasady sklepu prawo